Ši privatumo politika (toliau – „Ši politika“) nurodo, kaip Game Lounge Limited elgiasi su informacija ir asmens duomenimis, kuriuos mums pateikėte ir kurie mums leidžia efektyviai valdyti Jūsų ir mūsų santykius.

Ši Politika taikoma mūsų tinklalapiuose, programėlėse, produktuose ir (arba) paslaugose, kurios nukreipia į šią politiką arba neturi atskiros privatumo politikos (toliau – mūsų paslaugos). Ši Privatumo politika skirta Jums, kad geriau suprastumėte apie mūsų renkamus duomenis, kodėl juos renkame, kokiu būdu juos apdorojame, su kuo dalinamės minėta asmens informacija, Jūsų su tuo susijusias teises bei tokių duomenų bendrinimą, kuris susiję su privatumu ir saugumu.

Bet kokie Jūsų pateikti asmens duomenys arba duomenys, kuriuos mes jau turime, bus apdoroti šioje Privatumo politikoje aprašytu būdu. Bet kuri ir visa informacija bus pateikta per bet kurį „Game Lounge“ tinklalapį (toliau vadinama tinklalapiu) arba kitomis priemonėmis kuriomis kartais gali naudoti „Game Lounge“.

Skaitydami šią politiką suprantate ir pripažįstate, kad Jūsų asmens duomenys gali būti apdorojami šioje politikoje nurodytu būdu. Jei nesutinkate su šioje Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis, nesinaudokite tinklalapiu ir kitaip neperduokite mums savo asmens duomenų.

Bet kokia šioje politikoje esanti nuoroda į Game Lounge, „mus“, „mes“ arba „mūsų“ yra susijusi su duomenų valdytoju, vadinamu Game Lounge Limited. Tai Maltos įmonė, kurios registracijos numeris – C 53144, o registracijos adresas – Level 5, Spinola Parka, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta, ir kuriai priklauso svetainė onlinecasino.lt.

Visa apdorojama asmens informacija, kurią apdoroja „Game Lounge“, kaip numatoma šioje Privatumo politikoje, bus laikoma pagal: – Maltos duomenų apsaugos aktą (toliau vadinamą DPA, 586 Maltos teisės akto skyrių), taip pat kitus teisės aktus, išleistus pagal DPA ir kurie kartais gali būti keičiami; bei – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos (ES) reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (toliau vadinama – „reglamentu“ arba GDPR).

DPA ir GDPR toliau bus vadinami „Teisės aktais dėl duomenų apsaugos“. „Game Lounge“ nustato, kokiu tikslu apdorojami asmens duomenys, ir veikia kaip „duomenų valdytojas“ pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.

APIBRĖŽIMAI

Duomenų valdytojas

„Duomenų valdytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, viešoji įstaiga, agentūra ar kita institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones; apdorojimo tikslus ir priemones nustato jungtiniai ar narių teisės aktai ir kuriuos gali apibrėžti jungtiniai ar narių teisės aktai pagal specifinius kriterijus.

Duomenų tvarkytojas

„Duomenų tvarkytojas“ yra fizinis ar juridinis asmuo, viešoji įstaiga, agentūra ar kita institucija, kuri apdoroja asmens duomenis vietoj valdytojo.

Asmens duomenys

„Asmens duomenys“ yra informacija, kuri identifikuoja Jus asmeniškai arba yra susijusi su fizinio asmens identifikavimu.

SAUGUMAS

Jūsų asmens informaciją „Game Lounge“ laiko užšifruotuose kietuosiuose diskuose.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų laikomi asmens duomenys saugomi pagal aukščiausius pramonės standartinius procesus ir geriausiose sistemose. Asmens duomenis saugome ne tik laikantis kokybės ir aukštų standartų, bet taip pat laikantis atitinkamų teisės aktų. Asmens duomenis apdorojame tik, jei tai pagrįsta būtinumu ir teisėta priežastimi, bei laikydamiesi GDPR nustatytų teisinių pagrindų.

TVARKYMAS LAIKANTIS MŪSŲ TEISĖTŲ INTERESŲ

Teisėtas interesas atsiranda tada, kai turime verslo ar komercinę priežastį rinktis, kurią asmens informaciją tvarkysime. Tokiu atveju apsiimame apsaugoti bet kokią ir visą Jūsų asmens informaciją bei tai, kaip ją tvarkome, taip, kad užtikrintume, jog toks tvarkymas nebus nesąžiningas Jūsų ar Jūsų interesų atžvilgiu. Jeigu ir kai nusprendžiame tvarkyti Jūsų asmens duomenis, remiantis teisėtais interesais, informuosime Jus apie tokį teisėtą interesą ir sukursime procesą, pagal kurį galėsite užduoti klausimus ar prieštaravimus, kylančius dėl tokio tvarkymo. Svarbu pažymėti, kad „Game Lounge“ nėra įpareigota stabdyti tvarkymo, jei priežastys, dėl kurių reikalingas duomenų tvarkymas, yra svarbesnės už jūsų teisę tam prieštarauti.

TVARKYMAS ESANT JŪSŲ SUTIKIMUI

Sutikimas yra ne vienintelis pagrindas, kuriuo remiantis galime arba esame įpareigoti apdoroti Jūsų asmens duomenis. Asmens duomenis tvarkysime tik remdamiesi Jūsų sutikimu, jei nėra kito pagrindo arba renkamės nesiremti kitu teisiniu pagrindu (pavyzdžiui, vykdant teisines pareigas ar teisėtus interesus). Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, Jums išlieka teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą taip, kaip anksčiau jį suteikėte. Jeigu pasinaudojate savo teise atšaukti sutikimą, galime nuspręsti, jei turime galimybę (arba esame įpareigoti) Jūsų asmeninius duomenis tvarkyti remiantis kitu teisiniu pagrindu, kuris nėra sutikimas. Jei taip nutiks, atitinkamai Jus informuosime. Jūsų sutikimo atšaukimas nereikš, kad anksčiau atlikti tvarkymo veiksmai, kol dar neatsiėmėte sutikimo, yra negaliojantys.

TVARKYMAS ESANT SUTIKIMUI

Norėdami išsklaidyti visas abejones norime pažymėti, kad esant tiems retiems atvejams, kai negalime nuspręsti ar renkamės nesirinkti kito teisinio pagrindo (pavyzdžiui, mūsų teisėto intereso), Jūsų asmens duomenis tvarkysim laikydamies Jūsų sutikimo.

Kai Jūsų asmens duomenis apdorojame remdamiesi Jūsų sutikimu (dėl kurio niekada nedarome prielaidos, bet kurį galime gauti iš Jūsų aiškiu būdu), JUMS IŠLIEKA TEISĖ BET KURIUO METU JĮ ATŠAUKTI taip, kaip anksčiau jį suteikėte.

Jei pasinaudosite savo teise bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą (parašydami mums toliau pateiktu adresu ar el. paštu), spręsime, ar yra kitas alternatyvus ir teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, remiantis mums taikoma teisine pareiga), dėl kurio būtume teisiškai įgalioti (ar net įpareigoti) tvarkyti Jūsų asmens duomenis be Jūsų sutikimo. Jei tokį pagrindą rasime, atitinkamai Jus informuosime.

Kai prašome pateikti tokius asmens duomenis, visada galite nesutikti, tačiau jei nesutinkate tuomet, kai sutikimas mums reikalingas, kad galėtume teikti prašomas paslaugas, gali būti, kad nebegalėsime teikti tokių paslaugų (ypač, jei sutikimas yra vienintelis mūsų turimas teisinis pagrindas).

Patiksliname, kad sutikimas yra ne vienintelis pagrindas, kuriuo remiantis galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Pirmesniame skyriuje nurodėme įvairius pagrindus, kuo remiantis tam tikram tikslui pasiekti apdorojame Jūsų asmens duomenis.

SLAPUKAI

Kai lankotės mūsų svetainėje, automatiškai renkame tam tikras asmens duomenų kategorijas per slapukus ar panašias technologijas. Norėdami gauti daugiau informacijos, įskaitant apie tai, kokius slapukus naudojame, kaip, kodėl ir kokiu būdu tvarkome tokius duomenis (įskaitant skirtumą tarp būtinų ir nebūtinų slapukų), perskaitykite mūsų išsamią, tačiau lengvai skaitomą Slapukų politiką, esančią [NUORODA Į SLAPUKŲ POLITIKĄ].

KITI TIKSLAI

Gali reikėti naudoti ir išlaikyti asmens informaciją, kad apsisaugotume nuo praradimų ir apsaugotume savo teises, privatumą, saugumą ar nuosavybę arba kitus asmenis, atsižvelgdami į teisėtus interesus.

DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS

Ribotu laikotarpiu išsaugome duomenis, jei to reikia, norėdami pasiekti teisėtus verslo ar teisinius tikslus. Stengiamės užtikrinti, kad mūsų tarnybos apsaugotų informaciją nuo atsitiktinio ar kenkėjiško ištrynimo. Todėl gali būti vėlavimų nuo to laiko, kai ką nors ištrinate, iki tada, kai kopijos ištrinamos iš mūsų aktyvių ir atsarginių kopijų sistemų. Jei norite apie tai gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis [email protected]

LEIDŽIAMAS ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Nedaran poveikio tam, kas nurodyta šioje Privatumo politikoje, su Jumis susiję asmens duomenys gali būti bendrinami su įgaliotomis trečiosiomis šalimis, esančiomis ES / EEE arba už jos ribų, kur tokius duomenis leidžiama atskleisti arba to reikalaujama pagal Duomenų apsaugos teisės aktus ir (arba) kitus galiojančius teisės aktus. Į tokių įgaliotų trečiųjų šalių sąrašą gali įeiti (bet neapsiriboja) „Game Lounge“ subjektai, kitos trečiosios šalys ir organizacijos, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, kartu dirbančios apskaitos ir audito įmonės, priežiūros institucijos, atitinkamos valdžios institucijos ir skaitmeninės rinkodaros teikėjai. Taip pat tokią asmens informaciją galime bendrinti su įmonėmis, kurios Jus pristatė mums, trečiosiomis šalimis, su kuriomis Jūs nurodėte ar prašėte dalytis duomenis arba trečiąja šalimi, su kuria privalome dalytis asmens duomenis, kad galėtume pateikti Jūsų prašomus produktus ir (ar) paslaugas. Asmens duomenys, kuriuos bendriname, priklauso nuo Jūsų pasirinkto produkto (-ų) ir (arba) paslaugos (-ų). Kai tokia asmens informacija turi būti persiųsta iš EEE (Europos ekonominės erdvės) ribų, užtikriname, kad laikomės visų reikiamų saugumo priemonių. Taip pat galima atskleisti asmens informaciją kitoms įmonėms, partnerėms ar dukterinėms įmonėms, arba mūsų verslo perėmėjams. Toliau pateikta informacija apie tai, kokiu būdu duomenys perduodami iš EEE ribų. Jūsų asmens duomenys niekada nebus bendrinami su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais (nebent suteikiate tam leidimą).

ASMENS DUOMENŲ BENDRINIMAS SU KITŲ KATEGORIJŲ GAVĖJAIS

Atitinkami duomenys taip pat bus atskleisti arba bendrinami (visais atvejais laikantis duomenų apsaugos teisės aktų) su „Game Lounge“ nariais ir darbuotojais, su kitais „Game Lounge“ subjektais (pavyzdžiui, atsižvelgiant į teisines prievoles) ir (arba) su dukterinėmis įmonėmis, ir (arba) su subrangovais, esančiais Europos Sąjungoje, jei tik laikomasi šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų (įskaitant su mūsų tiekėjais, kurie kuria svetainės funkcionalumą ir kitas Jums reikalingas paslaugas). Asmens informaciją bendrinsime tik siekdami teikti Jūsų prašomas paslaugas arba esant kitai teisiniai priežasčiai (įskaitant įgaliotus atskleidimus, kuriems nereikia Jūsų sutikimo). Bet kokie įgalioti atskleidimai bus atliekami laikantis su duomenų apsauga susijusių teisės aktų (pavyzdžiui, visi mūsų tvarkytojai yra sutartimi įsipareigoję laikytis duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant griežtą įpareigojimą bet kokią jų gaunamą informaciją laikyti konfidencialia ir užtikrinti, kad jų darbuotojai taip pat turėtų panašių prievolių). Mūsų minimi paslaugų teikėjai (tvarkytojai) taip pat privalo laikytis daugybės kitų įsipareigojimų (ypač tų, kurie apibrėžti GDPR 28 straipsnyje). Jūsų asmens duomenys niekada nebus bendrinami su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais (nebent suteikiate tam leidimą).

INTERNETO RYŠYS

Turite suprasti, kad internetu siunčiami duomenys gali būti perduoti per tarptautines sienas, net jei informacijos siuntėjas ir gavėjas yra toje pačioje šalyje. Nesame atsakingi už nieką, ką su asmens duomenimis padarėte arba nepadarėte Jūs ar trečioji šalis, prieš ją gaunant mums, įskaitant, bet neapsiribojant, kai asmens duomenis perduodate Jūs per šalį, kurioje yra prastesnė duomenų apsauga nei galiojanti Europos Sąjungoje, naudodamiesi kuria nors technologine priemone (pavyzdžiui, „WhatsApp“, „Skype“, „Dropbox“ ir t. t.). Be to, neprisiimsime jokios atsakomybės ar atskaitomybės už Jūsų duomenų apsaugą perdavimo internetu metu, nebent tą išskirtinai privalome dėl Maltos teisės aktų.

ASMENS DUOMENŲ TIKSLUMAS

Dedame visas pastangas, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų atnaujinti ir kuo tikslesni. Galite bet kuriuo metu patikrinti mūsų apie Jus turimą informaciją, susisiekę su mumis toliau pateiktu būdu. Jei randate neatitikimų, juos ištaisysime ir, jei reikia, ištrinsime. Žiūrėkite toliau, jei norite pamatyti išsamų savo teisių, susijusių su taikoma duomenų apsaugos teise, sąrašą.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ PUSLAPIUS

Į trečiųjų šalių puslapius nukreipiančias nuorodas aiškiai pažymime ir jokiu būdu nesame atsakingi (bei jokiu būdu to nepatvirtiname) už tokių tinklalapių turinį (įskaitant taikomą privatumo politiką arba bet kokius duomenų apdorojimo veiksmus). Siūlome perskaityti tokių trečiųjų šalių privatumo politiką.

DUOMENŲ PERDAVIMAS IŠ EEE

Jūsų asmens duomenys bus perduoti iš EEE ar bet kokios kitos ne EEE šalies ribų, jei ši šalis pagal Europos Komisijos duomenis turi tinkamą duomenų apsaugos lygį (taip pat vadinamos „baltajame sąraše esančios šalys“ – nurodytos čia https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en), jei yra šios aplinkybės: Jei aiškiai nurodėte savo sutikimą mums tai daryti; jei būtina sudaryti ar vykdyti tarp Jūsų ir „Game Lounge“ sudarytą sutartį; arba siekiant laikytis bet kokių ir visų teisinių įsipareigojimų ir pareigų. Jei asmens duomenys bus siunčiami iš EEE ribų, „Game Lounge“ arba „Game Lounge“ verslo partneriui, užtikriname įdiegti visus reikiamus saugiklius, kad sukurtume tokią pat apsaugą ir tokius pačius standartus, lyg tai būtų EEE. Tokių saugiklių kopiją gausite, jei susisieksite su mumis žemiau pateiktu adresu. Sutartys, kuriose yra ES standartinės nuostatos (ES pavyzdinės nuostatos), pagal kurias asmens duomenis gaunanti šalis turi laikytis tų pačių standartų, kokie būtų naudojami EEE. Jei kokie nors duomenys bus siunčiami į JAV, o duomenis gaunanti šalis yra registruota naudojanti Duomenų perkėlimo nuostatus (tai nuostatai, kuriais užtikrinama asmens duomenų apsauga), bus taikomas toks pat apsaugos lygis, kaip ir patvirtintas Europos Komisijos.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Game Lounge“ pasiryžusi geriausiu būdu Jums padėti, jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis. Tam tikrais atvejais gali reikėti patvirtinti savo tapatybę prieš atliekant Jūsų prašomus veiksmus.

Prieigos teisė

Turite teisę mūsų klausti, ar tvarkome Jus dominančius asmens duomenis, o jei taip, turite teisę gauti prieigą prie šių asmens duomenų, taip pat toliau pateiktą informaciją: – Kokius asmens duomenis turime; – Kodėl juos tvarkome; – Kam juos atskleidžiame; – Kiek laiko juos planuojame saugoti (jei įmanoma); – Ar duomenis siųsime į užsienį ir kokius saugiklius taikome apsaugai; – Kokios Jūsų teisės; – Kaip galite pasiskųsti; – Iš kur gavome Jūsų asmens duomenis ir ar naudojome automatinius sprendimus (įskaitant profiliavimą) bei susijusią informaciją.

Ištaisymo teisė

Turite teisę prašyti mūsų ištaisyti netikslią ar nepilną asmens informaciją, naudojantis ištaisymo teise.

Ištrynimo teisė („teisė būti pamirštam“)

Turite teisę mūsų prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis ir prašymą iš karto įvykdysime, bet tik tuo atveju, jei: – Asmens duomenys daugiau nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių jie buvo renkami; arba – Atsisakėte savo sutikimo (tais atvejais, jei veikiame remdamiesi Jūsų sutikimu) ir nebeturime kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenų; arba – Sėkmingai pasinaudojote savo teise prieštarauti (kaip paaiškinta toliau); arba – Jūsų asmens duomenimis buvo pasinaudota neteisėtai; arba – Yra teisinis įpareigojimas, pagal kurį privalome ištrinti; arba – Iškyla tam tikros aplinkybės, susijusios su vaikų teisėmis. Bet kuriuo atveju galime nesutikti įgyvendinti Jūsų prašymo ištrinti, jei Jūsų asmens duomenų apdorojimas privalomas, kad įvykdytume teisinius mums taikomus įpareigojimus.

Teisė apriboti tvarkymą

Turite teisę mūsų prašyti apriboti Jūsų asmens informacijos apdorojimą. Tačiau šia teise galite pasinaudoti, tik jei: – Jūsų asmens duomenų tikslumas yra ginčytinas (žiūrėkite aukščiau apie ištaisymo teisę) periodo, per kurį patikrinsime Jūsų asmens duomenų tikslumą, metu; arba – Tvarkymas yra neteisėtas, bet nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti; arba – Asmens duomenys daugiau nebereikalingi siekti tiems tikslams, dėl kurių jie buvo renkami, tačiau šių asmens duomenų Jums reikia teisinių pretenzijų gynimui; arba – Pasinaudojate savo teise prieštarauti, o patikrinimas dėl mūsų teisinio pagrindo neklausyti Jūsų prieštaravimo dar neįvykdytas. Jei sėkmingai pasinaudojate šia teise, Jūsų asmens duomenimis galėsime pasinaudoti, tik: – Kai turime Jūsų sutikimą; arba – Dėl teisinių reikalavimų nustatymo, vykdymo ar gynimo; arba – Kitų fizinių ar juridinių asmenų teisių apsaugai; arba – Dėl priežasčių, susijusių su svarbiu viešuoju interesu.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Turite teisę prašyti mūsų pateikti Jums turimus asmens duomenis apie Jus, kuriuos mums anksčiau pateikėte. Šiuos duomenis pateiksime struktūriškai, aiškiu, skaitmeniniu formatu arba (kur techniškai įvykdoma) duomenis galime persiųsti kitam duomenų tvarkytojui, jei tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių. Šia teise galite pasinaudoti, kai: – Tvarkymas paremtas Jūsų sutikimu arba sudarius susitarimą su Jumis; ir – Tvarkymas vykdomas automatiškai.

Teisė atsisakyti sutikimo

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią teisę, skaitykite aukščiau esantį skyrių APDOROJIMAS ESANT SUTIKIMUI.

Teisė prieštarauti dėl tvarkymo

Tam tikru atveju turite teisę prieštarauti Jūsų asmens informacijos tvarkymui. Kai tvarkome Jūsų asmens duomenis, remdamiesi vienu iš čia pateiktų tikslų: – Tvarkyti būtina dėl užduoties, vykdomos viešajam interesui; arba – Tvarkyti būtina norint apginti mūsų arba trečiosios šalies teisėtus interesus. Tvarkymas bus nutrauktas, jei duomenų valdytojas nepateikia įtikinamos ir teisėtos priežasties, kurie būtų svarbesni už Jūsų prieštaravimus ir dėl ko turime tęsti tvarkymą. Jei Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti Jūsų asmens informacijos tvarkymui. Visais kitais atvejais, išskyrus išvardytus aukščiau, ši bendroji teisė neišlieka.

Teisė pateikti skundą

Kaip duomenų subjektas galite bet kuriuo metu pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei manote, kad „Game Lounge“ pažeidžia Jūsų teises. Kompetentinga priežiūros institucija Maltoje yra Informacijos ir duomenų apsaugos komisaro biuras (IDPC). Neatsižvelgiant į šią teisę, prašome prieš kreipiantis į IDPC pirmiausia bandyti išspręsti problemas su mumis. Svarbu pažymėti, kad neatsižvelgian į šias teises, „Game Lounge“ gali atsisakyti tenkinti tokį prašymą, jei gali pagrįsti tokį savo sprendimą. Toks atsisakymas Jums nedraudžia pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai.

ĮMONĖS INFORMACIJA

Jei turite kokių nors klausimų ar komentarų apie privatumą arba jei norite pasinaudoti kuria nors savo teise, susisiekite su mūsų DPO el. paštu: [email protected] arba parašę aukščiau pateiktu adresu.

Dažnai užduodami klausimai

Taip, jūsų duomenys yra apdorojami pagal aukščiausius saugumo ir GDPR standartus
Taip, pateikus prašymą gauti savo duomenis, kuriuos yra sukaupusi Game Lounge LTD įmonė, gausite savo duomenis skaitmeniniu formatu.
Taip, pateikus prašymą, visi jūsų duomenys bus ištrinti. Tačiau, nepamirškite- jūsų duomenis renkame tik pagerinti jūsų patirtį naudojantis Game Lounge produktais.
Tiesiog kategoriškai ne.